Saturday, 24/08/2019 - 06:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Bình Định
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Xếp loại thi đua giáo viên cuối năm học 2015 -2016

49tjf49edf:News:Id
edf40wrjww2News:ContentNew
edf40wrjww2News:ContentNew

PHỤ LỤC 3

PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phòng GD&ĐT Lương Tài

Trường : Tiểu học Bình Định số 1- Lương Tài- Bắc Ninh       Năm học: 2015-2016

Tổ chuyên môn : Tổ 1

STT

Họ và tên giáo viên

GV tự đánh giá

Đánh giá của Tổ

Ghi chú

Tổng số điểm

Xếp loại

Tổng số điểm

Xếp loại

1.

Hoàng Thị Quế

573

Xuất sắc

581

Xuất sắc

 

2.

Nguyễn Thị Hương

581

Xuất sắc

581

Xuất sắc

 

3.

Nguyễn Văn Hữu

571

Xuất sắc

571

Xuất sắc

 

4.

Mùi Thúy Quyên

513

Xuất sắc

572

Khá

 

5.

Nguyễn Thị Ngọc Yến

548

T.Bình

549

T.Bình

Sinh con thứ 3

 

 

 

Ngày 17 tháng 05 năm 2016

Tổ trưởng chuyên môn

(Ký và ghi họ tên)

 

 

 

                                                 Hoàng Thị Quế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3

PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phòng GD&ĐT Lương Tài

Trường : Tiểu học Bình Định số 1- Lương Tài- Bắc Ninh       Năm học: 2015-2016

Tổ chuyên môn : Tổ 2 + 3

STT

Họ và tên giáo viên

GV tự đánh giá

Đánh giá của Tổ

Ghi chú

Tổng số điểm

Xếp loại

Tổng số điểm

Xếp loại

1.

Vũ Thị Thủy

555

Xuất sắc

553

Xuất sắc

 

2.

Đỗ Thị Toàn

560

Xuất sắc

559

Xuất sắc

 

3.

Vũ Thị Hương Thảo

552

Xuất sắc

552

Xuất sắc

 

4.

Lương Thị Huyền

557

Xuất sắc

555

Xuất sắc

 

5.

Phạm Thị Cẩm Tú

552

Xuất sắc

535

Khá

 

6.

Lê Thị Ngọc

551

Khá

548

Khá

 

 

 

 

Ngày 17 tháng 05 năm 2016

Tổ trưởng chuyên môn

(Ký và ghi họ tên)

 

 

 

 

                                               Đỗ Thị Toàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3

PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phòng GD&ĐT Lương Tài

Trường : Tiểu học Bình Định số 1- Lương Tài- Bắc Ninh       Năm học: 2015-2016

Tổ chuyên môn : Tổ 4 + 5

STT

Họ và tên giáo viên

GV tự đánh giá

Đánh giá của Tổ

Ghi chú

Tổng số điểm

Xếp loại

Tổng số điểm

Xếp loại

1.

Nguyễn Thị Toan

577,5

Xuất sắc

577,5

Xuất sắc

 

2.

Lương Thị Liễu

576,5

Xuất sắc

576,5

Xuất sắc

 

3.

Nguyễn Thị Quý

577,5

Xuất sắc

577,5

Xuất sắc

 

4.

Nguyễn Thị Hương

574

Khá

574

Khá

 

5.

Nguyễn Thị Thủy Linh

574

Khá

574

Khá

 

6.

Bùi Thị Sinh

568,5

Khá

568,5

Khá

Nghỉ thai sản

7.

Nguyễn Thị Phương Thúy

568,5

Khá

568,5

Khá

Nghỉ thai sản

 

 

 

Ngày 17tháng 05 năm 2016

Tổ trưởng chuyên môn

(Ký và ghi họ tên)

 

 

 

                                                Nguyễn Thị Toan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 4

PHIẾU XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG
(Kèm theo Công văn số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phòng GD&ĐT Lương Tài

Trường :Tiểu học Bình Định số 1- Lương Tài- Bắc Ninh   Năm học 2015 - 2016

STT

Họ và tên giáo viên

GV tự đánh giá

Xếp loại của tổ chuyên môn

Xếp loại chính thức của Hiệu trưởng

Ghi chú

1

Hoàng Thị Quế

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

2

Nguyễn Thị Hương

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

3

Nguyễn Văn Hữu

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

4

Vũ Thị Thủy

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

5

Đỗ Thị Toàn

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

6

Vũ Thị Hương Thảo

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

7

Lương Thị Huyền

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

8

Nguyễn Thị Toan

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

9

Lương Thị Liễu

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

10

Nguyễn Thị Quý

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

11

Nguyễn Thị Hương

Khá

Khá

Khá

 

12

Nguyễn Thị Thùy Linh

Khá

Khá

Khá

 

13

Lê Thị Ngọc

Khá

Khá

Khá

 

14

Phạm Thị Cẩm Tú

Xuất sắc

Khá

Khá

 

15

Mùi Thúy Quyên

Xuất sắc

Khá

Khá

 

16

Nguyễn Thị Phương Thúy

Khá

Khá

Khá

 

17

Bùi Thị Sinh

Khá

Khá

Khá

 

18

Nguyễn Thị Ngọc Yến

T.Bình

T.Bình

T.Bình

 

 

* Tổng số giáo viên: 18

* Tổng cộng mỗi loại :

- Xuất sắc: 10

- Khá: 7

- Trung bình: 1

- Kém : 0

 

Ngày 18 tháng 05 năm 2016

Hiệu trưởng

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

PHỤ LỤC 5

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH ĐỊNH SỐ 1

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Bình Định, ngày 25 tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

Năm học : 2015 - 2016

I. XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG

1. Tổng số giáo viên được xếp loại: 18

2. Tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên

 

Phòng GD&ĐT

Kết quả xếp loại giáo viên

Loại xuất sắc

Loại khá

Loại trung bình

Loại kém

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

Bình Định 1

10

 

7

 

1

 

0

 

3. Phân loại giáo viên chưa đạt Chuẩn - loại kém

Phòng GD&ĐT

Lĩnh vực xếp loại kém

Ghi chú

Lĩnh vực I: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

Lĩnh vực II: Kiến thức

Lĩnh vực III: Kĩ năng sư phạm

Vi phạm khác

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

Bình Định 1

0

 

0

 

0

 

0

 

 

II. TỰ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN

1. Tổng số giáo viên tự xếp loại: 18

2. Tổng hợp kết quả tự xếp loại của giáo viên

Phòng GD&ĐT

Loại xuất sắc

Loại khá

Loại trung bình

Loại kém

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

Bình Định 1

12

 

5

 

1

 

0

 

3. Phân loại giáo viên chưa đạt Chuẩn - loại kém

Phòng GD&ĐT

Lĩnh vực xếp loại kém

Ghi chú

Lĩnh vực I: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

Lĩnh vực II: Kiến thức

Lĩnh vực III: Kĩ năng sư phạm

Vi phạm khác

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

Bình Định 1

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

Ngày . . . . . tháng . . . . .năm . . . .

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

Tác giả: admin

Tập tin đính kèm
Nguồn: thbinhdinhso1.bacninh.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng 08 : 309
Năm 2019 : 4.991